❤#QUBEELAA_QUBA_NYAATE❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤kutaa 2ffaa❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Jalqaba kutaa 1ffaa dubiisuu ke mirkaanefaadhu. hin dubiifine yo ta’e profayila koo jala seenuun dubbisi❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤….. konkolaachisaan Ariitiin fiigaa dhufee sun tekinika fayyadamee Erga intala hambise boodaa konkolachisaankonkolaataa dhaabee keessaa bu’ee Ergaa Aariin itti dhekamee booda gara dhimma isa deme.Intallii garuu naatee akka muka ibsaa dhabattee hafte Namoonni nannoo sanaa Afan qabatanii ”Intalaa intalaa” baga waaqsii hambisee jedhanii miira gammachuufi Gaddaan guutamanii Utuu jiranii Intala tasgabeessan.Boonaafi iftuun Naasuun akka nama fuunyon Hidhamee dhabbatu. dhabbatanii taate kana xumuranii itti fiiganii yommu gaafachuufyaalan Namoonni intala fuudhanii waan deemaniif Arguu hindandeenyee. Boonaanquba nyaataa gara dhimma isaa deeme sammuu isaa keessatti maal ta’a osoo bilbila ishee fudhera ta’ee jechaa Alangaa Gaabbiin of reebaa doonii yaadaa yaabbatee iddoo dhimma isatti qajeele.Marree eenyuufaatu jaalalaf hin jilbenfannee!Balleessaa tokko malee enyuutu itti hin Hidhamne .boonaan erga galee suura intalaa sabbontuu daandii irrati argee Dugdaan ciisee yaada isaan akka TV Ilaalaa.Intallii laftii biraa bareedu sun intala obbo Oliiqaadha SIIFAN jedhamti siifan bareedina gokko iyyu gatiin hinbitanne waaqatu tola baadhaasee Gadameessi harmee ishee muudaa tokko malee midheksee ofkeessaa base. Akkasin osoo jiranii Kamiisa Ganama saa’itiin barnootaa yommu ga’u Boonaan akka nama waa gatee Shamarran mana barumsaa deeman keessa siifaniin ilaalaa utuu deemuu waan yeroon itti baarfatee ulaan mana barumsaa itti cufame. Wayitii jalqaba erga gubee booda osoo ol galuu barsiisan daree barnootaa siifanifaa galee barsiisaa ture tokko Qulqulleesittu dagaatee wan deemeef siifanin fuutee barsiisaa booda osoo deemituu deemuu ishee fulleetti Argee isheenis erga barsiisaatti laattee booda garadareesheetti utuu ol seentuu boonaan yommu ishee ta’u hubatu akka nama sammuun fuudhamee utuu itti fiiguu…..Kutaa 3ffaan dafee akka si qaqqabuuf #Like_share fi Comment gochuu hin dagatin.Page keessan #like gochuun nu jajaabessaa

Anumaatu Ana

ANUMATU ANA

Anumatu ana
malee an si miti
Of ta’een uumame
akka dhuunfaa kootti
Aadaa koo jaallachuun
sila naaf kenname
Waaqa uumaa biraan
waaliin badhaafame.

Oromoo ta’eetan
dhalootaan carroomee
Qabeenya uumamaan badhaadhee sooromee
Aadaa boonsaa kootiin
akkanaan faayamee.

Tasa nyaadhee hin beeku
kan namaa harkaa saamee
Kan koo nan jiraadha
si kadhadhee hin beeku
Kan koo natti hir’atee
kadhaa ormaa hin dhaqu.

Anumaatu ana ofittan amana
Aadaa boonsaan qaba
inni naaf gaachana
Fedhii kootiin miti
oromoo ta’uun koo
Rabbi na badhaase
maal ta’e diinni koo?
Fedhuma rabbiinan
carroomee dhaladhee
Maafan of jijjiira
alagaa sodaadhee?

Anumatu ana
malee an si miti
Oromoo ta’uun koo
hojii uumamaati
Lammiifan jiraadha
sabaafan hojjadha
Aadaaf afaan kiyya
kunuunseen eeggadha.
Atiis kan keetiin booni
waan rabbi siif lateen
Malee hin hinaafin
waan waaqni naaf godheen
Ilma abbaa gadaa
abaarsa hin jaalladhu
Eebbaa nan guddadhe
kana naaf hubadhu!!!!!!

M_A-A-F-T-A-E

M-A-A-F T-A-‘ E-?

Eenyutu adda adda nu baase?,
garaa garummaa facaase?,
kuni shawaa kuni Arsii,
kun wallaggaa kuni Baalee,
kun Harargee kun salaalee,
maaltu fide ergama akkasii?
Kanatu na aarsa akka malee.

Hundeen 1 erga taanee,
har’a maaliif adda baana?
Damee odaa maaf cabsina?
Alagaaf qaawa maaf banna?
Baay’ee hin beeku xinnoo tokko,
sittan himaa yaa lammiiko,
achii as dhufi keenya tokko.

Sanyii Booranaaf Bareentuu,
ta’uu keenya hin yaadattuu?
Kanaaf kottaa wal hin loognuu,
lagaan hirree wal hin qoodnuu…………

Lakkii wal hubadhaa
waliif ta’aa obbalaa
wal cinaa dhaabbadha
wal-irratti lolaa
gadaadhaan jiraachuun
maaliif nutti ulfaata?
Kan islaamaaf
kiristaana
amantiin tan abbaa
tahuu baraa
OROMIYAAN kan walliinii
kootta mana tokko
jaarraa.!!!!!!! !

Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’

6 Bitooteessa 2020 Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’ MADDA SUURAA, MAATII WEELLISAA ABDII QOPHEE Ibsa waa’ee suuraa,Weellisaa Abdii QopheeAbdii Qopheen weellisaa, waloo fi loltuu ABO qabsoo hidhannoof bosona seene ture. Bara tokko otoo lubbuun jiruu boolla itti awwaalamu akka qotatu dirqisiifamee beeka ture.Har’a Abdiin lubbuun hin jiru, waggaa 17’n dura du’aan…

Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’

Onnee koo jaalalaan

Onee koo jalaalaan warrantee,
osoo kan biraaf Ifaajuu,
jalaalaan siif qabuu,
gotee mukkaa kiichuu,
hamaan sii jalaadhuu,
nii bektaa atiisii,
shakii takkaa malee,
waliif tanee hirbuu,
jalaalaa kee malee,
anoo jiibaa ketiif,
dhugaa bakkan qabuu
naa dhiistee sokiitee,
haqaa koo awaaltee,
jalaalaan siif qabuu milaan
irraa demtee madaa baraa,baraa
samuu kotii naqxee,
aaaàaaaaaaaaaa
amaa maltuu galee maluumaaf,
gabiitee?????
Anoo yeroon qabuu,
atiis qaraa badee,
Onee too jalaalaa ibiidaa itii,
naqxee amaaf gubaadheeraa,
jalaalaa keef idoo hin qabuu
benuu ergaa demtee (×2)

Nama Dhugaan Nama Jaalatu IttiBoonuun Doofummadha!Hiriyaa Nama Waliin Hin Turreef OonneeOfi Kennun Wallaalummadha!Jaalalli Kan Oonneeti Jibbi Garuu KanGaraatiAkkuma Jaalalli Jiru Jibbis Jira WaanTa’eef Iccitii Yeroo Jaalala Hasa’an YerooJibbaa Haasa’un Wallaalummaadha!Carraan Buddeena Si Nyaachisa MaleeBeeka Sin Taasisu, Beekaa Ta’uuf DubbisutuBarbaachisa!Dubbatteef Beeka Hin Taatu, CalliftefisHin WallaaltuQabaattef Du’a Hin Haftu HiyyoomteefisHin DuutuNama Jaalachuu Kee Malee NamaanJaalatamu Kee Shakki!Jaalalan Osoo Hin Qabamin DuraEenyuun Akka Jaalattuf Maalif Akka JaalattuDursi beeki!Dhabe Jettee Hin Gaddiin Bori ArgattaYoo Abdi Qabatte, Argadhe Jettes Hinbooniin Bori Dhabuunis ni MalaKaayyoo Kee Hin Dagatiin Waada KeesKabaji Obsi Obsan Aannan GoromsaaDhugan!Nama Waliin Jirtu Fuudhurra Nama WalMalee Jirachuu Hin Dandenyee FuudhutuCaala!Namni Obsa Qabuuf Mukti Firii Qabu GadJedhaWanti Bareedu Hundi Gaarii Miti,WantiGaariin Hundi Garuu Bareedadha!

Dhaloota koo hin ganu
Dhiiga jijjiirradhee,
Oromoo sabakoo
Of ta’een dhaladhee.
💞💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞💞
Diinni hammaatedhaf
Hin jijjiiru qomoo ,
Akkuma lubbuukoo
Reeffi koos oromoo!
💞💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞💞
Hundee kush qaroomaa
Gurraacha afrikaa,
Kan dhiiga hin jijjiirree
Dhaqee ameerikaa.
💞💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞💞
Ilaalcha sororoon
Kan uumama laaluu,
Mirga osoo hin tuqne
Abaluuf Abaluu!
💞💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞💞
Ogessa diinagdee
Abbaa sirna Gadaa ,
Gulummoo siyaasaa
Duudhaa seenaa aadaa.
💞💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞💞
Abbaa qe’ee baldhoo
Badhaatuu gabbattuu,
Kolonummaan dura
Qananiin jiraattuu!
💞💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞💞
Situu na na boonsisee
Soora burqaa odaa,
Gowwaatu alagaan
Firoomee hadoodaa!!!

Jaalala

Gaafa waliin oolle. ….
Dirra kootu diriira inni dadacha’e
Boqonnaa argata onneen koo dhama’e
Onnee keenya lamaantu gaafas wal simata
Jireenya halaalaa walitti odeeffata
Ofitti si qabeen bukkee kee rafa
Shurrubbaan of mareen laphee keerra of afa
Onnee keef Onnee kootu waliif dhahata
Ija keetif ija kootu jaalalaan wal nyaata
Haasofni kee mi’ooftuu jechamni kee hawwataa
Akka jabbii haadhaa mar’attuu onneen siif na dhahata
Situ naaf weeddisa anatu siif geellisa
Akka rooba gannaa imimmaan harcaasaa
Morma keetti jedheen suuta sitti asaasa
Qarree baanee sirbina akka faaruu ijoollee
Addunyaa dhuunfanna gaafa waliin oolle